logopedické poradenství

 • nejvíce obtíží v řeči mají děti v předškolním věku, správné tvoření hlásek je důležité nejen pro dorozumívání s okolím, ale i pro budoucí úspěšné osvojování si dovedností čtení a psaní
 • samotný nácvik hlásek má tři fáze: navození, fixace, automatizace
 • nezbytnou součástí logopedické péče jsou dechová cvičení, cvičení mluvidel, orofaciální oblasti (tato cvičení kladně rozvíjejí plynulost řeči, eliminují artikulační neobratnost atp.)
 • v poslední době se stále častěji u dětí diagnostikují slabé vyjadřovací schopnosti (individuální logopedické péče je rovněž zaměřena na zvyšování slovní výstižnosti, pohotovosti a obratnosti)
 • nedílnou součástí podpory komunikačních kompetencí a předškolní přípravy je v neposlední řadě optimální rozvoj grafomotoriky, zrakového i sluchového vnímání

psychologické poradenství pro rodiče a děti

Při výchově dětí se setkáváme běžně s celou řadou problematických situací. Některé jsou snadno řešitelné, v jiných se potřebujeme poradit, konzultovat je anonymně s nestrannou osobou.

 • výchovné obtíže doma či ve škole, školce  
 • problematická rodinná situace
 • osobnostní zvláštnosti rozličného charakteru

(obtíže v komunikaci, zvýšená impulzivita, labilita, nadměrná úzkostnost, častá vzdorovitost, negativismus, kritická vývojová období, nadměrná sourozenecká rivalita atp.)

speciálně - pedagogická péče

Má Vaše dítě problémy s učením? Je domácí příprava zdlouhavá a přesto neefektivní?          Možná má Vaše dítě oslabené dílčí funkce, poruchu učení,poruchu pozornosti nebo "jen" neví, jak se učit....

 • reedukace specifických vývojových poruch učení (dyslexie, dysgrafie a dysortografie)
 • rozvoj zrakové a sluchové diferenciace
 • nácvik čtenářských dovedností
 • rozvoj grafomotoriky, vizuomotoriky
 • posilování pozornosti, paměti
 • výběr vhodného učebního stylu a zvýšení efektivity učení 

Pokud se Vaše dítě do školy teprve chystá, lze posílit individuálně či skupinově klíčové dovednosti pro optimální školní start.

aktualizovanýCENÍK platný od 1.9. 2021:
INDIVIDUÁLNÍ LOGOPEDICKÁ PÉČE
(frekvence setkání je stanovena dle individ. potřeby, při pravidelném cvičení doma, dodržování doporučených postupů a nekomplikovaném řečovém vývoji bývá sezení plánováno 1x za tři týdny) :

jedno sezení (cca 25-30minut)................................................................................................350,-Kč Skypová konzultace................................................................................................................350,-Kč

úvodní, vstupní setkání zahrnuje hlubší logopedickou diagnostiku, sběr podstatných informací, sestavení plánu logopedické péče (cca 40-45 minut).................................................…........500,-Kč logopedická péče speciální, rozšířená (cca 35-40 minut).......................................................450,-Kč

INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGICKÁ PÉČE:

úvodní sezení (cca 75 minut).................................................................................................800,-Kč další sezení cena dle dohody

INDIVIDUÁLNÍ SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÁ PÉČE

sezení (35-40 minut).............................................................................................................450,- Kč

nemáme smlouvu s pojišťovnou, klienti si péči hradí sami


Všechna práva vyhrazena LOGRADO Jihlava