soukromé logopedické poradenství

  • nejvíce obtíží v řeči mají děti v předškolním věku, správné tvoření hlásek je důležité nejen pro dorozumívání s okolím, ale i pro budoucí úspěšné osvojování si dovedností čtení a psaní
  • samotný nácvik hlásek má tři fáze: navození, fixace, automatizace
  • nezbytnou součástí logopedické péče jsou dechová cvičení, cvičení mluvidel, orofaciální oblasti (tato cvičení kladně rozvíjejí plynulost řeči, eliminují artikulační neobratnost atp.)
  • v poslední době se stále častěji u dětí diagnostikují slabé vyjadřovací schopnosti (individuální logopedické péče je rovněž zaměřena na zvyšování slovní výstižnosti, pohotovosti a obratnosti)
  • nedílnou součástí podpory komunikačních kompetencí a předškolní přípravy je v neposlední řadě optimální rozvoj grafomotoriky, zrakového i sluchového vnímání

CENÍK INDIVIDUÁLNÍ LOGOPEDICKÉ PÉČE:

jedno sezení (cca 30-40 minut)............................................................................................... 200 Kč

úvodní setkání zahrnuje hlubší diagnostiku, sběr podstatných informací, sestavení plánu logopedické péče

(první sezení je časově náročnější, počítejte  cca  60 minut)..................................................300 Kč

u školních dětí lze domluvit i doučování či individuální intenzivní trénink dílčích funkcí, pozornosti, paměti a rozvoje čtenářských dovedností a psaní

nemáme smlouvu s pojišťovnou, klienti si péči hradí sami


Všechna práva vyhrazena LOGRADO Jihlava